Regulamin szkoleń


Regulamin szkoleń organizowanych przez BUTORG SP. Z O. O.

§ 1

Organizatorem szkoleń jest firma BUTORG Sp. z o. o, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Bednarskiej 11c, tel. (71) 353 87 11, fax: (71) 353 87 12.

§ 2

Miejscem prowadzenia szkoleń, o ile nie wskazano inaczej, jest ośrodek szkoleniowy firmy BUTORG, mieszczący się we Wrocławiu, przy ul. Bednarskiej 11c.

§ 3

Firma BUTORG prowadzi szkolenia według programu dostępnego na stronie internetowej www.butorg.pl, oraz w siedzibie firmy BUTORG.

§ 4

Firma BUTORG zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku zbyt małej liczby uczestników lub z powodu innych zdarzeń losowych.

§ 5

W przypadku odwołania szkolenia, Organizator zobowiązuje się powiadomić o tym fakcie jego uczestników i zaproponować im odbycie szkolenia w innym terminie albo zwrócić w ciągu 5 dni roboczych wpłaconą na poczet odbycia szkolenia kwotę.

§ 6

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest:

  • przesłanie przez uczestnika/zamawiającego formularza zgłoszeniowego (dostępnego na stronie internetowej https://www.butorg.pl/szkolenia/),
  • wniesienia opłaty za szkolenie na rachunek bankowy:
    Bank PKO BP S.A. 87 1020 1853 0000 9502 0326 5303, lub gotówką w siedzibie firmy BUTORG, najpóźniej 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia, lub w terminie wskazanym na otrzymanym dokumencie.

Kliknij tutaj, aby przejść do strony z formularzami zgłoszeń na szkolenia

§ 7

Dopuszcza się możliwość telefonicznej rezerwacji miejsca na szkolenie z tym zastrzeżeniem, że uczestnik/zamawiający jednocześnie zobowiązuje się do przesłania formularza zgłoszeniowego w ciągu 5 dni od dnia dokonania rezerwacji, lub w innym wyznaczonym przez firmę BUTORG terminie.

§ 8

Firma BUTORG zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji w przypadku, gdy uczestnik/zamawiający nie spełnieni warunków określonych w § 6. O przyjęciu na szkolenie organizowane przez firmę BUTORG decyduje kolejność wniesienia opłaty za udział w szkoleniu.

§ 9

Uczestnik/zamawiający ma prawo do:

  • uzyskania niezbędnych informacji dotyczących programów szkoleń, terminów,
  • otrzymania od Organizatora materiałów szkoleniowych oraz świadectwa uczestnictwa w szkoleniu,
  • rezygnacji, wyrażonej w formie pisemnej, z udziału w szkoleniu bez ponoszenia kosztów, najpóźniej 7 dni przed datą rozpoczęcia zajęć.

§ 10

Uczestnikowi/zamawiającemu, który rezygnuje ze szkolenia w terminie krótszym niż 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia lub też będzie nieobecny na szkoleniu nie przysługuje prawo do zwrotu wpłaconej kwoty oraz do otrzymania materiałów szkoleniowych i świadectwa uczestnictwa.

§ 11

Zamawiający, dokonujący zgłoszenia uczestników na szkolenie, przyjmuje odpowiedzialność za przestrzeganie niniejszych warunków przez osoby przez siebie delegowane. Podczas szkolenia uczestnik ma obowiązek stosowania się do zaleceń organizatorów szkolenia i wykładowców, w szczególności w zakresie przestrzegania przepisów porządkowych oraz BHP. Niestosowanie się do tych zaleceń może spowodować natychmiastowe relegowanie uczestnika ze szkolenia bez prawa dochodzenia jakiegokolwiek odszkodowania.

§ 12

Organizator Kursu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe w następstwie wykonanych usług szkoleniowych. W szczególności dotyczy to wykorzystania zdobytej wiedzy przez uczestników szkolenia w ich pracy zawodowej.

§ 13

Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszych warunków będą rozstrzygane na drodze polubownej. W przypadku niemożności dojścia do porozumienia właściwym będzie Sąd powszechny.

§ 14

Regulamin obowiązuje od 20 września 2018r.

Scroll to Top