Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego Butorg.pl

Sklep internetowy BUTORG, działający pod adresem demo.butorg.pl prowadzony jest przez: BUTORG Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Bednarskiej 11c, kod pocztowy 54-134, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Wrocław Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000364360, wysokość kapitału zakładowego – 6.000,- PLN; Regon 0000364360; NIP: 894-300-30-68

§ 1
Definicje:

Właścicielem sklepu internetowego demo.butorg.pl jest BUTORG sp. z o.o. (Sprzedawca), z siedzibą przy ul. Bednarskiej 11c, 54-134 we Wrocławiu.

Klient – osoba prawna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy o działalności gospodarczej z 02.07.2004r.(Dz. U. 2010 Nr 220 poz. 1447 tj. z późn. zm.), jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną i osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (konsument).
Konsument – za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, do chwili zawarcia umowy włącznie.

§ 2
Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. Sklep internetowy demo.butorg.pl, przyjmuje zamówienia klientów na towary handlowe i usługi oferowane do sprzedaży na stronie internetowej demo.butorg.pl za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Po wybraniu towarów lub usług z oferty sklepu internetowego demo.butorg.pl, przy pomocy formularza zakupowego i zatwierdzeniu chęci zakupu, Klient zostaje poinformowany pocztą elektroniczną (e-mail), że jego zamówienie dotarło do sklepu demo.butorg.pl.
 3. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje gdy:
  1. w przypadku zamówienia, płatnego przy odbiorze lub przelewem – Klient mailowo otrzyma potwierdzenie realizacji zamówienia, które zostanie wysłane do Klienta po zatwierdzeniu zamówienia przez obsługę sklepu. W procesie składania zamówienia, Klient po założeniu i aktywowaniu swojego konta użytkownika sklepu, wypełni formularz zakupowy (specyfikację wybranych towarów i usług) podając dane osobowe , adres i/lub dane firmy, którą reprezentuje, niezbędne do prawidłowej wysyłki i przygotowania dokumentów sprzedaży przez sklep demo.butorg.pl
  2. w przypadku zamówień płatnych w trybie on-line – realizacja zamówienia rozpoczyna się w chwili autoryzacji transakcji. Proces składania zamówienia wygląda identycznie jak w ustępie powyżej.
 4. Sklep demo.butorg.pl przystępuje do sprzedaży towarów i usług oraz wysyłki ich do Klienta potwierdzając ten fakt przez zmianę statusu zamówienia jako zamówienie zrealizowane:
  1. w przypadku zamówień płatnych przelewem – po otrzymaniu wpłaty na konto bankowe firmy BUTORG Sp. z o. o, w ciągu 1 dnia roboczego od tego momentu. Numer aktualnego konta bankowego otrzymają Państwo na fakturze pro forma.
  2. w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – w ciągu 1 dnia roboczego od momentu weryfikacji danych Klienta poprzez kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pracownika sklepu demo.butorg.pl z Klientem.
  3. w przypadku zamówień płatnych w trybie on-line – w ciągu 1 dnia roboczego od momentu autoryzacji transakcji przez operatora systemu płatniczego.
 5. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem dostępności towaru w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany pocztą elektroniczną o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia). Klient ma możliwość anulowania zamówienia, do czasu gdy ma ono status „oczekujące na realizację”. W przypadku, gdy towar jest niedostępny i jest to jedyna pozycja w zamówieniu, sklep demo.butorg.pl zastrzega sobie możliwość jednostronnego odstąpienia od transakcji i anulowania zamówienia, o czym klient zostanie poinformowany niezwłocznie osobną wiadomością e-mail.
 6. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 7. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura. Faktura wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie towary wybrane do zamówienia są skompletowane i gotowe do wysyłki.
 8. Klient, który chce otrzymać fakturę VAT jest zobowiązany do podania w formularza zamówienia niezbędnych danych, w tym prawidłowego numeru NIP podmiotu, dla którego będzie ona wystawiona. Niepodanie, lub wadliwe podanie tego numeru na zamówieniu, nie będzie podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony klienta w stosunku do Sprzedawcy.
 9. W trakcie składania zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej (e-faktury). W takim przypadku Klient poda dane, niezbędne do zgodnego z odnośnymi przepisami przesłania takiego dokumentu, które obejmują: adres email do dostarczenia e-faktury oraz imię, nazwisko i stanowisko osoby upoważnionej, wyrażającej zgodę na otrzymywanie e-faktur.
  W przypadku podania wadliwych danych, e-faktura nie zostanie wystawiona.
  Szczegółowe uregulowania dotyczące e-faktur w sklepie demo.butorg.pl są dostępne na stronie e-faktura w sklepie internetowym demo.butorg.pl
 10. Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu do momentu jego zatwierdzenia, tj. powiadomienia Klienta mailem o realizacji zamówienia. Klient może anulować złożone zamówienie w całości do momentu gdy jego status w sklepie demo.butorg.pl, w panelu Klienta, jest oznaczony jako „oczekujące na realizację”. Wprowadzanie zmian w zamówienie po tym czasie nie jest możliwe. W szczególnych przypadkach należy kontaktować się z Działem Handlowym BUTORG Sp. z o.o. za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem sklep@butorg.pl.
 11. Wszystkie ceny towarów podawane są w sklepie demo.butorg.pl podawane są w złotych polskich, w dwóch wartościach: netto (bez podatku VAT), i brutto (zawierającej podatek VAT).
 12. Ceny podane przy każdym towarze są wiążące w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 13. Sklep demo.butorg.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów i usług do oferty Sklepu oraz wycofywania starych towarów bądź usług, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 14. Dostawa towarów handlowych do siedziby klienta odbywa się w wybrany przez klienta i określony w zamówieniu sposób. Koszty dostawy towarów handlowych zostaną uwzględnione na fakturze VAT w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.
 15. Wykonanie usług zakupionych w sklepie demo.butorg.pl odbywa się w wybranej przez klienta na formularzu zamówienia siedzibie i lokalizacjach firmy BUTORG na terenie Polski (lista adresów znajduje się na stronie www.butorg.pl), lub w drodze oddzielnych ustaleń z pracownikiem sklepu demo.butorg.pl w innym miejscu np. siedzibie klienta. Ta sama regulacja dotyczy także czasu wykonania usługi.
 16. Czas realizacji zamówień na towary handlowe jest zależny od ich rodzajów i dostępności oraz wybranego przez klienta sposobu dostawy. Sklep demo.butorg.pl dokłada wszelkich starań aby towary handlowego z jego oferty były zawsze dostępne i docierały do klientów bez opóźnień. Jeżeli kupującym jest konsument, czas realizacji zamówienia na towar handlowy nie może przekroczyć 30 dni od dnia zawarcia umowy, chyba  że umowa stanowi inaczej.
 17. Zamówienie na towary cechujące się zróżnicowaną dostępnością w czasie, wysyłane jest po skompletowaniu całości zamówienia, chyba że Klient wskaże inaczej i zaaprobuje koszty kilku dostaw częściowych. Takie ustalenie wymaga każdorazowo dokonania odpowiednich ustaleń z pracownikiem sklepu demo.butorg.pl – pocztą elektroniczną.
 18. Przewidywane są następujące czasy dostaw po skompletowaniu zamówienia:
  1. Przesyłka kurierska, przewidywany czas dostawy 1-2 dni robocze
  2. Odbiór osobisty w siedzibach sklepu demo.butorg.pl na terenie wybranych miast w Polsce (lista siedzib na stronie www.Butorg.pl w sekcji Kontakt), przewidywany czas dostawy 1 dzień roboczy
  3. Poczta Polska przesyłka priorytetowa, przewidywany czas dostawy 1-5 dni roboczych.
 19. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

§ 3
Formy płatności

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski z wyłączeniem w ust. 3:
  1. Kartą kredytową: należność pobierana jest po autoryzacji karty zgodnie z regulacjami wydawcy karty oraz operatora płatności firmy PayPro SA z siedzibą w Poznaniu, ul. Kanclerska 15, i banku pośredniczącego – Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa
  2. ePrzelewem: należność pobierana jest zgodnie z regulaminami operatora płatności firmy PayPro SA z siedzibą w Poznaniu, ul. Kanclerska 15 oraz banków pośredniczących w transakcji (sposób płatności i bank wybiera Klient sklepu butorg.pl)
  3. Przelewem bankowym na konto sklepu demo.butorg.pl.
   Klient może uregulować należność w trybie płatności podzielonej. W tym przypadku jest on zobowiązany do dochowania należytej staranności. Dokonanie płatności niezgodnie ze specyfikacją kwot netto i podatku vat określonych na fakturze, może spowodować wstrzymanie dostawy towaru do czasu wpłacenia tych kwot we właściwych wysokościach, a także dochodzenia od klienta odszkodowania za skutki spowodowane taką niestarannością.
  4. Płatność przy odbiorze, dotyczy tylko przesyłek kurierskich i nie jest możliwa przy dostawie za pośrednictwem Poczty Polskiej. Należność pobiera kurier.
  5. Płatność gotówką, jeśli klient wybrał jako sposób dostawy odbiór osobisty w jednej z siedzib sklepu demo.butorg.pl na terenie Polski.
 2. Towary z dostawą poza terytorium Polski mogą być opłacane tylko kartą kredytową.
 3. W przypadku usług szkoleniowych formy płatności są ograniczone do płatności przelewem bankowym lub gotówką.

§ 4
Gwarancja i procedura zgłaszania reklamacji

 1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i posiadają gwarancję jakości producenta (gwaranta). Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez producenta (gwaranta).
  W przypadku oprogramowania komputerowego warunki gwarancji określone są w dokumencie licencji, który Klient otrzymuje wraz z oprogramowaniem. W celu umożliwienia Klientowi zapoznania się i akceptacji przez zakupem, aktualne warunki licencji i gwarancji publikowane są na stronach internetowych producentów oprogramowania. Dane producentów oprogramowania można znaleźć na ich stronach internetowych:

  Athenasoft sp. z o.o. – www.ath.pl
  InsERT S.A. – www.insert.com.pl
  BUTORG sp. z o.o. – www.butorg.pl
  Microsoft Polska – www.microsoft.com/poland
  PMC – www.planista.com.pl
  Soneta sp. z o.o. – www.enova.pl
 2. Jeżeli otrzymany towar jest wadliwy, Klient może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u producenta lub za pośrednictwem sklepu demo.butorg.pl, lub w przypadku konsumentów, z uprawnień przysługujących im od sklepu demo.butorg.pl z tytułu niezgodności rzeczy sprzedanej  z umową.
 3. W przypadku stwierdzenia niezgodności rzeczy  sprzedanej z umową, konsumentowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sklepie demo.butorg.pl. Uprawnienie z tytułu rękojmi  przysługuje w ciągu 2 (dwóch lat) od daty doręczenia towaru. W przypadku, gdy konsument stwierdził istnienie wady fizycznej rzeczy sprzedanej przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.
 4. W przypadku reklamacji Klient powinien odesłać towar na swój koszt przesyłką pocztową na adres sklepu:

  BUTORG Sp. z o.o.
  ul. Bednarska 11c
  54-134 Wrocław

  lub dostarczyć do jednej z siedzib wskazanych na stronie www.butorg.pl w sekcji Kontakt
  Do odsyłanego towaru należy dołączyć kopię faktury zakupu oraz oddzielnie opis przyczyny reklamacji.
 5. Sklep demo.butorg.pl nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 6. Reklamacje rozpatrywane są w terminie określonym w treści gwarancji , a gdy go nie określono – niezwłocznie, ale nie później w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania przez sklep demo.butorg.pl przesyłki z reklamowanym towarem. W przypadku uznania reklamacji, towar wadliwy lub uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru. Dodatkowo sklep zwróci Klientowi koszty przesyłki wadliwego towaru do sklepu. Wyjątek stanowi oprogramowanie komputerowe, gdzie uznanie reklamacji przez Sklep kończy się wymianą uszkodzonego nośnika lub wadliwej dokumentacji.
 7. W przypadku gdy kupującym jest konsument, może on zamiast zaproponowanego  przez sklep usunięcia wady, żądać  wymiany rzeczy na wolną od wad albo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę o którą cena ma być obniżona. Jeżeli sklep nie ustosunkuje się do żądania konsumenta w terminie 14 dni , uważa się że żądanie to sklep uznał za uzasadnione.
  Konsument nie może odstąpić od umowy jeżeli wada jest nieistotna.
  Sklep jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności .
 8. Reklamacji podlegają wyłącznie usterki powstałe bez winy klienta. W przypadku stwierdzenia usterki ewidentnie zawinionej przez klienta, sklep zastrzega sobie wycofanie z określonych powyżej zobowiązań.
  Reklamacji nie podlegają zniszczenia opakowania i jako takie nie mogą być powodem reklamacji

§ 5
Prawo odstąpienia od umowy.

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014r.( Dz. U. z 2014r. poz. 827 ) o prawach  konsumentów , Klient będący konsumentem, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy. Konsument powinien złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dokonać zwrotu towaru najpóźniej w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy pod adresem sklepu. Wzór formularza do odstąpienie od umowy przez konsumenta określa załącznik nr 1 do Regulaminu. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy przez  konsumenta zawiera załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 2. Zwracane przez konsumenta towary muszą być kompletne, nie mogą być pozbawione opakowań i pełnej dokumentacji otrzymanej wraz z rzeczą sprzedaną . Oprogramowanie komputerowe zapisane na nośnikach musi być zwrócone w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu.
 3. Sklep demo.butorg.pl dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar (cena towaru oraz koszt dostawy), niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od uzyskania od konsumenta informacji o odstąpieniu od umowy.
 4. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, której przedmiotem jest program komputerowy lub nagrania dźwięków dostarczone w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Odstąpienie od umowy nie przysługuje konsumentowi także w przypadku dostarczenia towaru handlowego w zapieczętowanym opakowaniu ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po jego dostarczeniu.

§ 6
Ochrona danych osobowych.

 1. Składając zamówienie w sklepie demo.butorg.pl klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie BUTORG Sp. z o.o. oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy i zamówienia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż Administratorem Pana/Pani Danych Osobowych jest BUTORG Spółka z o. o., z siedzibą we Wrocławiu, ul. Bednarska 11c. Z Inspektorem Ochrony Danych osobowych, można się skontaktować pod podanym adresem e-mail biuro@butorg.pl. Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. Dane osobowe Klienta będą przechowywane do momentu odwołania na to zgody; Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody;
  W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych); Pana/Pani dane będą przechowywane na serwerach w Rzeczpospolitej Polskiej.
  Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, na podstawie wyrażonej przez użytkownika zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Konsekwencją profilowania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej.
  Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do żądania ich usunięcia.

§ 7
Zwrot sprzętu elektronicznego i oprogramowania

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (DZ.U. 180 poz. 1495), Klient (konsument) chcący korzystać z możliwości zwrotu zużytego sprzętu może go zwrócić pod adresem sklepu (lista adresów na stronie www.butorg.pl w sekcji Kontakt).
 2. Koszt przesyłki zużytego sprzętu ponosi Klient.

§ 8
Postanowienia końcowe

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między klientem a BUTORG Sp. z o.o. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką faktury VAT.
 2. Informacja o towarach oferowanych na stronach demo.butorg.pl nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Informacja zamieszczone na stronach sklepu nie oznacza, że towary są dostępne w magazynie sklepu lub u jego dostawców.
 3. demo.butorg.pl nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe z winy klienta w zamówieniach.
 4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd powszechny.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 04.02.1994r. (Dz. U. 2006r. Nr 90 poz. 631 t.j. z późn. zm.), przepisy ustawy o ochronie danych osobowych z 29.08.1997r. (Dz. U. 2002r. Nr 101 poz. 926 t.j. z późn. zm.), przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827) .
 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 roku.
 7. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty wskazanej przez demo.butorg.pl, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie demo.butorg.pl
 8. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie niniejszego Regulaminu są realizowane na postawie zapisów Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia.


Załączniki do regulaminu:

Załącznik 1, Odstąpienie od umowy

Załącznik 2, Pouczenie dla Konsumentów

Scroll to Top