Regulamin promocji “Oferta specjalna”


Regulamin promocji “Oferta specjalna”

§1

Promocja organizowana jest przez firmę Athenasoft Sp. z o.o, z siedzibą przy ul. Leszczynowa 7, 03-197 Warszawa; zarejestrowaną w KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego ul. Barska 23/30; 02-3 15 Warszawa, numer KRS 0000035122, zwana w niniejszym regulaminie także: „Organizatorem” oraz z autoryzowaną siecią dystrybucyjną. Szczegółowe dane adresowe autoryzowanych dystrybutorów znajdują się pod adresem http://www.ath.pl/firma/dystrybutorzy.

§2

1. W promocji może wziąć udział każda osoba/firma — zwana dalej „Uczestnikiem” – która spełnia łącznie następujące warunki:

  • Złożyła zamówienie na program Norma PRO, STANDARD 2, EXPERT (oferta specjalna) legitymując się posiadaniem programu do kosztorysowania z grupy: Norma 2, Norma 3, Strix 4.x, KOMA, Seko PRIX, Seko SMART, Winbud Start, Winbud Prof, Forte, Rodos GOLD, Rodos STANDARD, Zuzia, Bimestimate, Edbud, Penta, Sykal, Sykal MAX, Kobra.
  • W przypadku posiadania programu Norma 2, Norma 3 lub Strix 4.x. Uczestnik zobowiązany jest do wcześniejszego zwrotu klucza ochrony programu. Zwrot klucza i “Warunków użytkowania oprogramowania” jest warunkiem skorzystania z oferty.

2. Promocja nie obejmuje osób/firm, które zamówiły Norma PRO, STANDARD 2, EXPERT (oferta specjalna) przed terminem rozpoczęcia promocji, bądź po terminie jej zakończenia.

3. Uczestnik promocji zobowiązany jest przy zamówieniu do wylegitymowania się licencją posiadanego programu i fakturą zakupu powyższych programów. Faktura musi być wystawiona z datą wcześniejszą min. 6-miesięcy.

4. Ilość programów zakupionych w promocji nie może przekraczać ilości posiadanych licencji ww. innych programów

§3

1. Promocja trwa od dnia 1.04.2017r. do odwołania lub do wyczerpania zapasów.

2. Dla oceny uczestnictwa w promocji uwzględniana będzie data złożenia zamówienia na zakup programu Norma EXPERT, PRO, STANDARD 2 (oferta specjalna) drogą e-mail na adres biuro@butorg.pl, przez sklep internetowy na stronie demo.butorg.pl, bądź w biurze handlowym dystrybutora, w wymagany przez niego sposób.

3. Czas trwania promocji może zostać przedłużony przez organizatora do momentu wyczerpania nakładu promocyjnych pakietów.

§4

1. Uczestnikom Promocji, spełniającym powyższe warunki Regulaminu, przysługuje prawo do otrzymania zwrotu oprogramowania w nienaruszonym stanie w ciągu 14 dni bez podania przyczyny.

2. Uczestnik promocji nie może przekazywać osobie trzeciej przedmiotu promocji jakim jest program Norma EXPERT, PRO, STANDARD 2 bez pisemnej zgody Athenasoft.

3. Tylko osoba będąca uczestnikiem promocji ma prawo do użytkowania przedmiotu promocji jakim jest program Norma EXPERT, PRO, STANDARD 2.

§5

1. Wszelkie reklamacje dotyczące promocji mogą być składane przez Klientów, w formie pisemnej, listem poleconym pod adres: BUTORG Sp. z o. o. 54-134 Wrocław, ul. Bednarska 11c, z dopiskiem „Promocja Norma EXPERT, PRO, STANDARD 2 (oferta specjalna)”.

2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko kupującego/nazwę firmy, adres do korespondencji, datę zakupu programu, numer licencji programu, z którym klient otrzymał/nie otrzymał programu Norma EXPERT, PRO, STANDARD 2 oraz numer faktury.

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez BUTORG Sp. z o. o. w terminie 21 dni od dnia otrzymania zgłoszenia. W razie negatywnego dla Uczestnika rozstrzygnięcia reklamacji, o wyniku tego postępowania Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym. Stanowisko BUTORG zajęte po rozpatrzeniu Reklamacji będzie ostateczne.

4. Roszczenia z tytułu udziału w Promocji mogą być zgłaszane w ciągu 30 dni od dnia dokonania zakupu w ramach Promocji.

§6

1. Treść niniejszego Regulaminu znajduje się:

  • W siedzibie Athenasoft Sp. z o.o. ul. Leszczynowa 7, 03-197 Warszawa
  • Na stronie www.ath.pl

2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji.

3. Każda promocja organizowana przez firmę Athenasoft Sp. z o.o. jest odrębna i oparta o odrębny regulamin. Promocje organizowane w Athenasoft nie podlegają łączeniu.

Regulamin obowiązuje od 20 września 2018r.

Scroll to Top