Regulamin promocji “Norma na start”


Regulamin promocji “Norma na start”

Regulamin Promocji dla osób otwierających działalność gospodarczą

§1

Promocja organizowana jest przez firmę Athenasoft Sp. z o.o. – Dział Handlowy, z siedzibą przy ul. Leszczynowa 7, 03-197 Warszawa; zarejestrowaną w KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego ul. Barska 23/30; 02-3 15 Warszawa, numer KRS 0000035122, zwana w niniejszym regulaminie także: „Organizatorem” oraz z autoryzowaną siecią dystrybucyjną. Szczegółowe dane adresowe autoryzowanych dystrybutorów znajdują się pod adresem http://www.ath.pl/firma/dystrybutorzy.

§2

 1. W promocji może wziąć udział każda firma — zwana dalej „Uczestnikiem” – która spełnia łącznie następujące warunki:
 • posiada wpis CEIDG związany z budownictwem;
 • złożyła zamówienie na program Norma EXPERT/STANDARD 2 legitymując się wpisem do ewidencji działalności gospodarczej. Zamówienie musi mieć formę pisemną;
 • czas prowadzenia działalności gospodarczej nie może przekroczyć 12 miesięcy;
 1. Promocja nie obejmuje firm, które zamówiły Norma EXPERT/STANDARD 2 przed terminem rozpoczęcia promocji, bądź po terminie jej zakończenia.
 2. Każdy uczestnik promocji może zakupić tylko jedno stanowisko programu.

§3

 1. Promocja trwa do wyczerpania zapasów.
 2. Dla oceny uczestnictwa w promocji uwzględniana będzie data złożenia zamówienia na zakup programu Norma EXPERT/STANDARD 2, faksem pod numerem: (022) 614 34 69, e-mailem na adres handlowy@ath.pl lub przez sklep internetowy na stronie www.ath.pl , bądź u dystrybutora, w wymagany przez niego sposób z zachowaniem wymogów z § 2.

§4

 1. Uczestnikom Promocji, spełniającym powyższe warunki Regulaminu, przysługuje prawo do zwrotu oprogramowania w nienaruszonym stanie w ciągu 14 dni bez podania przyczyny.
 2. Uczestnik promocji nie może przekazywać osobie trzeciej przedmiotu promocji jakim jest program Norma EXPERT/STANDARD 2 bez pisemnej zgody Athenasoft.
 3. Tylko osoba będąca uczestnikiem promocji ma prawo do użytkowania przedmiotu promocji jakim jest program Norma EXPERT/STANDARD 2.

§5

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące promocji mogą być składane przez Klientów, w formie pisemnej, listem poleconym pod adres: BUTORG, Sp. z o. o., 54-134 Wrocław, ul. Bednarska 11c, z dopiskiem „Promocja Norma dla otwierających działalność (oferta specjalna)”.
 2. Reklamacja powinna zawierać nazwę firmy, adres do korespondencji, datę zakupu programu, numer licencji programu, z którym klient otrzymał/ nie otrzymał programu Norma EXPERT/STANDARD 2 oraz numer faktury.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Butorg Sp. z o. o. w terminie 21 dni od dnia otrzymania zgłoszenia. W razie negatywnego dla Uczestnika rozstrzygnięcia reklamacji, o wyniku tego postępowania Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym. Stanowisko Butorg Sp. z o. o. zajęte po rozpatrzeniu Reklamacji będzie ostateczne.
 4. Roszczenia z tytułu udziału w Promocji mogą być zgłaszane w ciągu 30 dni od dnia dokonania zakupu w ramach Promocji.

§6

 1. Treść niniejszego Regulaminu znajduje się:
 • w siedzibie Athenasoft Sp. z o.o. ul. Leszczynowa 7, 03-197 Warszawa
 • na stronie www.ath.pl.
 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji.
 2. Każda promocja organizowana przez firmę Athenasoft Sp. z o.o. jest odrębna i oparta o odrębny regulamin. Promocje organizowane w Athenasoft nie podlegają łączeniu.

Regulamin obowiązuje od 20 września 2018r.

Scroll to Top