Biuletyny cen robót (BRZ, BRB, BRI, BRE, BRR)

Biuletyny cen jednostkowych robót (BCR) zawierają jednostkowe ceny robót skalkulowane według zasad kalkulacji szczegółowej, na podstawie katalogów KNR, KNNR oraz norm zakładowych. Ceny z biuletynów można stosować do sporządzania metodą uproszczoną kosztorysów inwestorskich i ofertowych, szacowania wartości obiektów w podejściu kosztowym (w zakresie robót ujętych w biuletynie), analizy i porównania cen jednostkowych skalkulowanych przez wykonawców robót z cenami minimalnymi, maksymalnymi i średnimi na terenie kraju, a także do waloryzacji cen robót.

Płyta CD zawiera informacje cenowe dla robót:

 • Ziemnych i inżynieryjnych:
  • Roboty ziemne i tereny zielenie
  • Nawierzchnie na drogach, ulicach i placach
  • Fundamenty specjalne
  • Konstrukcje mostowe
  • Roboty melioracyjne
 • Budowlanych-inwestycyjnych oraz montażowych konstrukcji metalowych
 • Instalacyjnych, w tym liniowych, inwestycyjnych i remontowych
 • Elektrycznych (inwestycyjnych i remontowych):
  • Elektrycznych
  • Elektroenergetycznych liniowych i robót towarzyszących
  • Teletechnicznych i multimedialnych
  • Alarmowych i monitoringu TV
 • Budowlanych remontowych (w tym w obiektach zabytkowych)

Ceny jednostkowe robót podawane są w wersjach:

 • Minimalna jednostkowa cena roboty
 • Maksymalna jednostkowa cena roboty
 • Średnia jednostkowa cena roboty
 • Wartość materiałów wraz z kosztami zakupu w średniej cenie jednostkowej roboty.

W biuletynach są podawane także współczynniki regionalne zmian cen, które można stosować do średnich cen jednostkowych robót.

Scroll to Top