Biuletyn Cen Robót Remontowo-Budowlanych oraz Zabytkowych BRR

Biuletyn Cen Robót Remontowo-Budowlanych oraz Zabytkowych BRR, to gotowy do użycia zbiór kilku tysięcy cen robót skalkulowanych na podstawie powszechnie wykorzystywanych normatywów (KNR) oraz cen jednostkowych pochodzących z notowań SEKOCENBUD. Pozwala na sporządzanie kalkulacji kosztorysowej metodą uproszczoną. Wykorzystywany jest zarówno do sporządzania kosztorysów inwestorskich i ofertowych na przetargi budowlane, jak również do rozliczania wykonanych robót i szacowania wartości szkód majątkowych.

Zobacz przykładowe fragmenty zeszytu

Biuletyn składa się z następujących części:

  • Przygotowanie terenu pod budowę.
  • Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części.
  • Wykonywanie instalacji budowlanych.
  • Wykończeniowe roboty budowlane.

Każda zawarta w zeszycie cena jednostkowa roboty jest podana w wariantach: minimalnym, średnim i maksymalnym. Dodatkowo podawana jest także informacja o wartości materiałów (z kosztami zakupu), w średniej cenie jednostkowej roboty.

W biuletynie publikowane są również współczynniki regionalne zmian cen, które można stosować do średnich cen jednostkowych robót.

Ceny robót obliczone są na podstawie następujących założeń:

  1. Ceny jednostkowe robót skalkulowano według zasad kalkulacji szczegółowej.
  2. Nakłady rzeczowe materiałów, robocizny i pracy sprzętu przyjęto z KNR, ZKNR, KNNR i TZKNBK, zaktualizowanych na dzień wydania tego biuletynu cen.
  3. Jednostki miary i nazewnictwo w każdej pozycji robót – odpowiednio do właściwych tabel poszczególnych KNR, ZKNR, KNNR lub TZKNBK.
  4. Symbol klasyfikacyjny roboty podany w każdej tablicy cenowej, uwzględnia grupę robót wg CPV, rodzaj budownictwa, rodzaj robót, asortymentów robót lub konstrukcji, charakter robót (remontowe, rozbiórkowe, wykonywane w obiektach zabytkowych), kod odpowiedniego katalogu nakładów rzeczowych i numerację rozdziału, tablicy i kolumny właściwego KNR, ZKNR, KNNR lub TZKNBK.
  5. W kalkulacjach szczegółowych cen jednostkowych robót przyjęto rynkowe stawki robocizny, rynkowe ceny materiałów i usług sprzętowych oraz rynkowe narzuty kosztów pośrednich i zysku podane w „Informacjach o cenach czynników produkcji”.
Scroll to Top