Biuletyn Cen Robót Przygotowawczych BCP

Biuletyn Cen Robót Przygotowawczych BCP zawiera informacje cenowe, umożliwiające oszacowanie kosztów przygotowania terenu pod budowę.

Zobacz przykładowe fragmenty zeszytu

Biuletyn może być wykorzystany do:

 • ustalania szacunkowej wartości nakładów finansowych na przygotowanie terenu pod budowę dla wszystkich rodzajów budownictwa, na potrzeby:
  • określenia wartości zamówienia publicznego dla robót grupy 451 CPV na etapie przygotowania programu funkcjonalno-użytkowego,
  • planowania kosztów w fazie przygotowania inwestycji (remontu) i zabezpieczenia środków na jej realizację,
  • szacowania kosztów przy sporządzaniu wniosków o dotację ze środków budżetowych lub innych, opracowywania kosztorysów inwestorskich metodą uproszczoną,
 • przygotowywania ofert przez wykonawców robót,
 • rozliczania wykonanych robót przygotowania terenu pod budowę,
 • oceny ekonomicznej oraz analiz porównawczych do celu wyboru optymalnego wariantu dla przedsięwzięcia inwestycyjnego,
 • szacowania przez rzeczoznawców majątkowych nakładów finansowych przy wycenie kosztów rozbiórek obiektów (metoda likwidacji),
 • porównania cen z biuletynu z cenami ze zrealizowanych robót dla potrzeb statystycznego rozpoznawania zjawisk cenowych w budownictwie oraz dokonywania korekt cen lub określenia wskaźników waloryzacyjnych.

Biuletyn podaje ceny jednostkowe (wskaźniki) dla następujących rodzajów obiektów lub wydzielonych robót:

 • Rozebranie obiektów kubaturowych,
 • Rozebranie budowli inżynieryjnych,
 • Rozebranie obiektów sieciowych,
 • Rozebranie obiektów małej architektury,
 • Roboty ziemne przygotowawcze,
 • Usunięcie zadrzewień i ochrona drzew,
 • Wiercenie, badanie gruntu,
 • Wywiezienie gruzu, dłużyc, gałęzi i karpiny,
 • Wywiezienie materiałów z rozbiórki dróg szynowych,
 • Roboty pomiarowe,
 • Roboty tymczasowe dla potrzeb budowy.
Scroll to Top