Biuletyn Cen Robót Drogowych i Mostowych BCD

Biuletyn Cen Robót Drogowych i Mostowych BCD zawiera informacje cenowe, umożliwiające obliczanie wartości inwestycji na etapie jej przygotowania, wartości zamówienia w kosztorysie inwestorskim a także ceny kosztorysowej na etapie przygotowywania ofert.

Zobacz przykładowe fragmenty zeszytu

W wydawnictwie podane zostały ceny jednostkowe robót drogowych, mostowych, kolejowych i tramwajowych, uwzględniające zakresy robót określone w Specyfikacjach Technicznych (ST). Pozycje BCD, czyli ceny robót podstawowych lub elementów rozliczeniowych, uwzględniają roboty tymczasowe oraz towarzyszące, nie ujęte w wydzielonych pozycjach, które nie są przekazywane Zamawiającemu.

Zawarte w biuletynie ceny jednostkowe opracowano na podstawie:

 • klasyfikacji robót drogowych – opracowanie – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad,
 • klasyfikacji robót mostowych – opracowanie – OWEOB „Promocja”, na podstawie Katalogu Robót Mostowych cz. I „Budowa” Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
 • projektu klasyfikacji robót kolejowych i tramwajowych – opracowanie – OWEOB „Promocja”,
 • specyfikacji technicznych (ST) wykonania i odbioru robót drogowych i mostowych,
 • opisów robót kolejowych i tramwajowych – według danych stosowanych w praktyce budowlanej,
 • dokumentacji projektowych z zakresu budownictwa drogowego, mostowego, kolejowego i tramwajowego.

Biuletyn cen robót drogowych i mostowych można wykorzystać do:

 • sporządzania kosztorysów inwestorskich – w przypadku zgodności zakresu i jakości planowanych robót z odpowiednimi Specyfikacjami Technicznymi wykonania i odbioru robót drogowych lub mostowych,
 • sporządzania kosztorysów ofertowych na budowę nowych, modernizację lub remont istniejących dróg publicznych i niepublicznych obiektów mostowych (mosty, wiadukty, estakady) oraz linii kolejowych i tramwajowych,
 • porównania cen z biuletynu z cenami ze zrealizowanych robót dla potrzeb statystycznego rozpoznania zjawisk inflacyjnych i określania odpowiednich wskaźników waloryzacyjnych,
 • rozliczania wykonanych robót budowlanych, wyceny części składowych nieruchomości takich jak: drogi i mosty oraz linie kolejowe i tramwajowe – przez rzeczoznawców majątkowych w podejściu kosztowym,
 • wyceny wartości kosztorysowej inwestycji drogowych i mostowych oraz linii kolejowych i tramwajowych na etapie wstępnego przygotowywania inwestycji (np. studium wykonalności).
Scroll to Top