Biuletyn Cen Asortymentów Robót BCA

Biuletyn Cen Asortymentów Robót – BCA jest cennikiem o wysokim stopniu agregacji robót.

Zobacz przykładowe fragmenty zeszytu

Biuletyn składa się z dwóch działów, zawierających:

Dział I – Tablice jednostkowych cen asortymentów robót

  • Zawiera ceny asortymentów robót (o wysokim poziomie scalenia), budowlanych inwestycyjnych, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych oraz ziemnych i inżynieryjnych. Można w nim znaleźć roboty w nowych technologiach, dla których brak publikowanych normatywów.

Ceny jednostkowe asortymentów robót mogą mieć zastosowanie przy: sporządzaniu metodą uproszczoną: kosztorysów inwestorskich i ofertowych; szacowaniu wartości obiektów przez rzeczoznawców majątkowych w podejściu kosztowym w zakresie robót ujętych w biuletynie; analizie i porównaniu cen jednostkowych skalkulowanych przez wykonawców robót z cenami minimalnymi, maksymalnymi i średnimi w skali kraju; waloryzacji cen robót.

Dział II – Tablice jednostkowych cen stanów, elementów scalonych i asortymentów zagregowanych w obiektach

  • Przedstawione w tym dziale ceny obejmują minimalne, średnie i maksymalne w skali kraju jednostkowe ceny stanów i elementów scalonych obiektów oraz asortymentów zagregowanych: robót budowlanych, robót elektrycznych, robót instalacyjnych i robót inżynieryjnych.

Ceny jednostkowe podane w tym dziale, ze względu na znaczny i zróżnicowany poziom agregacji mogą być wykorzystywane do: szacunkowego szybkiego określenia kosztów realizacji różnych obiektów budowlanych na etapie prognozowania przedsięwzięcia inwestycyjnego; analiz porównawczych różnych wariantów przestrzennych rozwiązań projektowych; wyceny części składowych nieruchomości (budynków i budowli) przez rzeczoznawców majątkowych w podejściu kosztowym, metodą kosztów odtworzenia lub zastąpienia, techniką elementów scalonych; obliczania planowanych kosztów robót budowlanych na etapie programu funkcjonalno-użytkowego.

Scroll to Top